Quyết định của HDQT chọn đơn vị kiểm toán

Quyết định của HDQT chọn đơn vị kiểm toán

HĐQT Công ty CP Thương Mại – Xây Dựng LACONS vừa thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán KMF làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016.

Thời gian thực hiện bắt đầu vào ngày 15/02/2017 đến hết ngày 25/03/2017

 

Trở về trang đề mục