TICO - Hợp đồng số 041117
TICO - Hợp đồng số 041117
TICO - Hợp đồng số 041117
TICO - Hợp đồng số 041117
TICO - Hợp đồng số 041117
TICO - Hợp đồng số 041117
TICO - Hợp đồng số 041117

TICO - Hợp đồng số 041117

TICO - Hợp đồng số 041117

Phạm vi công việc : Thiết kế thi công xây dựng mái che khu vực xử lý nước thải

Khách hàng : Chi nhánh Công ty CP TICO - Thuận an - Bình Dương

Contract No. : 041117/HDKT/LAC-TICO