TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07
TICO - Hợp đồng số 19.07

TICO - Hợp đồng số 19.07

TICO - Hợp đồng số 19.07

Phạm vi công việc : Thiết kế thi công bể chứa Lưu huỳnh

Khách hàng : Chi nhánh Công ty CP TICO - Thuận an - Bình Dương

Contract No. : 19.07/HDKT/LAC-TICO