HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai
HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai

HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai

HO LI NAM ( Holinail Group ) - KCN Long Thành. Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ:
C.TY TNHH MTV HOLINAM ( HOLINAIL GROUP )

NHÀ THẦU CHÍNH:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LACONS

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Tổng thầu Thiết kế & Thi công

T. GIAN THỰC HIỆN: 11/07/2016

T. GIAN HOÀN THÀNH: 10/09/2016