HCMC MRT Line 1 CP-1B ( Shimizu - Maeda )
HCMC MRT Line 1 CP-1B ( Shimizu - Maeda )
HCMC MRT Line 1 CP-1B ( Shimizu - Maeda )
HCMC MRT Line 1 CP-1B ( Shimizu - Maeda )

HCMC MRT Line 1 CP-1B ( Shimizu - Maeda )

HCMC MRT Line 1 CP-1B ( Shimizu - Maeda )

P/O : No. UMRTL1-PO-004-0361

Cung cấp lắp đặt sàn platform có tay vịn cho container văn phòng khu vực hầm đào khiêng ( Shield Tunnel )

Chủ đầu tư : Shimizu - Maeda